PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

O klastrach coraz więcej...

Idea clusteringu, do niedawna jeszcze niezbyt rozpowszechniona w naszym kraju, staje się powoli podstawą programowego przekształcania polskiej gospodarki w innowacyjną i opartą na wiedzy. Towarzyszy temu coraz więcej inicjatyw mających na celu stworzenie platform do dyskusji nad warunkami funkcjonowania powiązań kooperacyjnych, wymiany doświadczeń koordynatorów klastrów oraz identyfikacji płaszczyzn potencjalnej współpracy. Istotny krok w tym kierunku poczyniło MInisterstwo Gospodarki tworząc Grupę Roboczą ds. Polityki Klastrowej, pracującą w projekcie "Polskie klastry i polityka klastrowa" współfinansowanym z EFS w ramach POKL Działanie 2.1.3, projekt systemowy PARP "Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji". Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody - koordynatora powiązania kooperacyjnego pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody mieli okazję uczestniczenia w ostatnim czasie w kilku spotkaniach, na których podejmowana była tematyka rozwoju klastrów...

27 X 2011r. w ramach Clusters Forum wpisanego w program konferencji Future Internet Week odbywającej się  w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przeprowadzone zostały warsztaty z zarządzania klastrem, których celem było zdefiniowanie podstawowych barier funkcjonowania powiązań kooperacyjnych. W ramach forum przewidziano również  program spotkań indywidualnych dla koordynatorów klastrów, podczas których każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania obszarów potencjalnej współpracy z przedstawicielami innych powiązań działających w Polsce. Organizator spotkania (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) stworzył również wirtualną platformę dyskusji i wymiany informacji dla koordynatorów polskich powiązań kooperacyjnych.

Tydzień później, 3 XI 2011r. w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie odbyły się międzynarodowe warsztaty "The Workshop for the innovation cluster managers from Poland and the German State of North Rhine - Westphalia". Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w zakresie promocji i wdrażania innowacji między przedstawicielami klastrów z Polski i regionu Nadrenii Północnej - Westfalii w Niemczech oraz nawiązanie kontaktów pod potrzeby realizacji interdyscyplinarnych projektów innowacyjnych. Spotkanie otworzył prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, Dyrektor NCBiR; w dalszej części głos zabrali m.in. Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w MInisterstwie Gospodarki i Igor MItroczuk, Radca Ministra Gospodarki ds. Polityki Klastrowej oraz Svenja Schulze, Minister Innowacji, Nauki i Badań dla Regionu Nadrenii Północnej - Westfalii. Osiągnięcia, strategię promocji i rozwoju oraz tzw. dobre praktyki zaprezentowali przedstawiciele klastrów z Polski (Klaster LIfe Science, Klaster BioTEchMed Mazowsze, Pomorski Klaster ICT)  i Niemiec (Cluster ICT, Cluster Energy, Cluster Nano/Micro/Materials, Cluster Medical Technologies).

7 XI 2011r. w Warszawie miało miejsce I spotkanie Klubu Klastrów Ministerstwa Gospodarki. W ramach spotkania odbyła się m.in. dyskusja możliwych instrumentów wspierania rozwoju klastrów w podziale na działania skierowane do managerów klastra oraz przedsiębiorstw i innych podmiotów należących do powiązania kooperacyjnego. Zaprezentowano również dotychczasowe wyniki pracy Grupy Roboczej ds. Polityki Klastrowej, działającej w ramach realizacji projektu "Polskie klastry i polityka klastrowa".