PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Jakich specjalistów potrzebują pracodawcy?

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej zorganizowanej w dniu 28 IV 2011r. przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prezes Fundacji, Bogusław Słaby przedstawił opinię w dyskusji na temat zmian w systemie kształcenia kadr dla szeroko pojmowanego Przemysłu Mody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korelację między umiejętnościami nabywanymi w toku kształcenia a oczekiwanymi przez pracodawców, tworzenie nowych specjalności powiązanych z obszarem sprzedaży oraz interdyscyplinarność treści programowych. 

Podczas konferencji przedstawiiono m.in. wyniki badań przeprowadzonych przy współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, na podstawie których sporządzono listę proponowanych kierunków kształcenia dla łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Wkazano zawody i specjalizacje, na które występuje największe zapotrzebowanie w regionie, które stanowią odpowiedź na istniejący tu potencjał gospodarczy i które wpisują się w gospodarczą strategię rozwoju regionu. Specjalizacje przyszłości, związane z szeroko pojętym Przemysłem Mody, to - zdaniem autorów opracowania - Projektant odzieży, Konstruktor odzieży, Fotografia w modzie i stylizacji, Materiałoznawstwo w przemyśle odzieżowym, Doradca handlowy w branży odzieżowej oraz Przedstawiciel handlowy wyrobów tekstylnych. W grupie tej wymieniono również dodatkowo dwie specjalizacje dla zawodu Tapicer: Tapicer meblowy oraz  Tapicer samochodowy. W przypadku wymienionych specjalności związanych z branżą odzieżowo-tekstylną podkreślono konieczność kształcenia interdyscylinarnego.

W opracowaniu wskazano również dziedziny aktywności zawodowej, dla których prognozuje się duże zapotrzebowanie na rynku pracy i dla których branża odzieżowa jest obszarem powiązanym. W zakresie działalności handlowej, w zawodzie Sprzedawca są to specjalizacje: Dekorator oraz "Mystery shopping" (tajemniczy klient). W ostatnim przypadku, autorzy opracowania przewidują, iż pracownikami pożądanymi w branży Sprzedaży będą specjaliści z zakresu kontroli jakości obsługi klienta, weryfikujący u sprzedawców znajomość zasad merchandisingu i psychologii zakupów. Jako rozwojową specjalizację powiązaną zarówno z branżą włókienniczą, jak i odzieżową wskazano Mechatronikę we włókiennictwie w zawodzie: Technik mechatronik.

Wydaje się również, że specjalności: Specjalista ds. marketingu internetowego oraz Reklama internetowa w zawodzie: Technik informatyk, jak rownież zawód: Technik logistyk stanowią obszary edukacji, w których można byłoby wypracować ścieżkę związaną z Przemysłem Mody (autorzy opracowania w tych przypadkach nie wskazali potencjalnego powiązania z tą branżą). Rosnąca popularność sprzedaży internetowej oraz e-learningu sprawia, że na rynku pracy obserwowane jest coraz większe zapotrzebowanie na techników informatyków posiadających coraz węższe specjalizacje.

Wprowadzenie zmian do systemu kształcenia, będących odpowiedzią na przedstawione powyżej prognozy, wydaje się realne przy wykorzystaniu istniejącego już w regionie potencjału dydaktycznego; wśród kierunków kształcenia w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 znajdują się: Technik technologii odzieży, Krawiec oraz Operator maszyn w przemyśle włókienniczym. Aż 5 łódzkich szkół kształci w zawodzie: Technik mechatronik, zaś jedną z trzech specjalności w tym przypadku jest: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Podobne zaplecze istnieje dla branży sprzedaży i reklamy, w przypadku których odbywa się kształcenie w zawodach: Technik organizacji reklamy i Technik handlowiec na poziomie technikum oraz w zawodzie: Sprzedawca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Dodatkowo, w 7 łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych kształceni są technicy informatycy.

Przedstawiona powyżej prognoza dotycząca perspektywicznych zawodów i specjalności związanych z branżą odzieżowo-tekstylną oparta została o wyniki projektów realizowanych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, w których dokonano identyfikacji potrzeb kadrowych pracodawców województwa łódzkiego, m.in. na drodze analizy internetowych i prasowych ofert pracy; prognoza zatrudnienia w regionie opracowana została na lata 2010-2014. Najciekawsze wnioski z badań, dotyczące szeroko pojętego Przemysłu Mody są następujące:

- Przemysł Mody to wg dokumentów strategicznych dla regionu jedna z branż przyszłości dla województwa;

- w deklaracjach przedsiębiorców dotyczących gotowości zatrudnienia nowych pracowników reprezentujących konkretne zawody i specjalności, zarówno w okresie do końca 2011r., jak i w okresie 2012-2014, występują szwaczki (obecnie często używa się określenia: konfekcjonerka odzieży); również analiza prasowych ofert pracy (XI 2009-IV 2010) pokazała, iż najczęściej poszukiwanymi kandydatami do pracy w dziale: produkcja są szwaczki i konstruktorzy odzieży (obok stolarzy i piekarzy);

- wśród deficytowych umiejętności  z zakresu obsługi maszyn i urządzeń pracodawcy wymieniali te dotyczące obsługi maszyn i urzadzeń stosowanych w produkcji odzieży: maszyny szwalnicze i hafciarskie, urządzenia prasowalnicze (obok kas fiskalnych, maszyn budowlanych, wózków widłowych, maszyn spawalniczych i tokarek oraz zbiorników z LPG); deficytowe kwalifikacje "twarde" związane z branżą to: dobra znajomość najnowszych maszyn szwalniczych,

- w badaniach ankietowych 12,8% respondentów wskazało branżę odzieżową jako tą, dla której istnieje potrzeba uruchomienia dodatkowej specjalizacji w szkołach zawodowych; wyższy udział (15,9% ogółu wskazań) zyskała jedynie branża handlowa;

 na podstawie: "Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej" - materiały konferencji z 28 kwietnia 2011r. opracowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego