PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Współczesna edukacja zawodowa

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Współczesna edukacja zawodowa a Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji zorganizowanej przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 11 IV 2011r.

Przedmiotem obrad były oczekiwane zmiany w systemie kształcenia zawodowego wynikające z potrzeb gospodarki i rynku pracy w regionie. Jak deklarowali przedstawiciele Departamentu Kultury i Edukacji UM, szkolnictwo zawodowe zgodne z oczekiwaniami pracodawców jest jednym priorytetów województwa łódzkiego. Ma to bezpośredni związek ze strategią pozyskiwania dla regionu nowych inwestorów - na dzień dzisiejszy jedną z barier w lokowaniu tu inwestycji jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci wykwalifikowanych kadr, a - co gorsza - niskie rokowania na ich pozyskanie, pomimo wysokich alokacji w regionalnych projektach POKL. Według władz regionu, wysoki poziom szkolnictwa zawodowego może stać się z czasem jedną z przewag konkurencyjnych województwa łódzkiego.

Wprowadzane obecnie zmiany w podejściu do szkolnictwa, w tym zawodowego polegają na wdrażaniu koncepcji "uczenia się przez całe życie". W nowym systemie nacisk położony jest na wymierne efekty kształcenia, zaś droga, którą się dochodzi do tych efektów posiada znaczenie drugorzędne. Na potrzeby oceny efektów kształcenia stworzono system Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiący polski odpowiednik systemu europejskiego. Ma on być narzędziem dla dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb społecznych i rynku pracy, W systemie tym każda zdobyta kwalifikacja ma być z założenia potwierdzeniem procesu nabywania wiedzy, nie zaś - ukończenia takiej czy innej placówki oświatowej.