PIOT Fundacja Przemysłu i Mody

Partnerzy Fundacji

Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody

Na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego skupionych jest 34% firm zajmujących się w Polsce produkcją wyrobów tekstylnych (dział 13 PKD) oraz blisko 40% podmiotów zarejestrowanych w dziale 14 klasyfikacji PKD: producja odzieży. Nie bez przyczyny zatem w w/w regionie utworzono powiązanie kooperacyjne pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody, zrzeszające podmioty działające w branży odzieżowo-tekstylnej i reprezentujące pełen przekrój struktury tej branży: design, firmy produkcyjne o zróżnicowanej wielkości i profilu produkcji, firmy handlowe i usługowe, placówki naukowo-badawcze, media i reklamę oraz branżowe instytucje otoczenia biznesu. Współpraca takiego gremium z jednej strony pozwala skutecznie monitorować problemy i potrzeby środowiska, z drugiej zaś - podejmować zintegrowane i komplementarne działania na rzecz rozwoju szeroko pojętego Przemysłu Mody.

Pierwsze próby zintegrowania branży odzieżowo-tekstylnej w regionie łódzkim podjęte zostały w 2008r. Podpisano wówczas umowę o współpracy w ramach Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego. Przedsięwzięcie to jednak nie rozwijało się, głównie z powodu braku w strukturach powiązania niezależnej instytucji, która mogłaby przejąć obowiązki koordynatora klastra. Wiosną 2010r., z inicjatywy Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa PŁ (pełniącego wcześniej obowiązki koordynatora Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego) doszło do spotkania grupy podmiotów reprezentujących branżę odzieżowo-tekstylną; na spotkaniu podpisano List intencyjny dotyczący stworzenia inicjatywy klastrowej pod nazwą Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody. 8 X 2010 podpisane zostały Umowy o współpracy w ramach Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody, określające zasady funkcjonowania powiązania kooperacyjnego z PIOT Fundacją Przemysłu i Mody w roli koordynatora przedsięwzięcia. 

Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody jest członkiem Klubu Klastrów działającego przy Ministerstwie Gospodarki.

Informacje na temat Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody można również znaleźć na Interaktywnej Mapie Klastrów PARP: http://www.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html#nokla=8&nowoj=10

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy z Klastrem Innowacyjnego Przemysłu i Mody oraz pragnących zabrać głos w dyskusji na temat roli powiązań kooperacyjnych (nie tylko w branży Przemysłu Mody!) zapraszamy na Forum Dyskusyjne dostępne na stronie PIOT Fundacji Przemysłu i Mody: http://przemyslmody.pl/forum/

Członkowie Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody:

Partnerzy Klastra Innowacyjnego Przemysłu i Mody: