Edukacja Modowa

Turniej wiedzy o modzie polskiej i przemyśle fashion

Zespół  Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu przygotowuje kolejną inicjatywę edukacyjną – ogólnopolski turniej z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach: technik technologii odzieży oraz krawiec. Do współpracy przy projekcie została zaproszona m.in. PIOT Fundacja Przemysłu i Mody.

Zgodnie z założeniami przygotowywanego projektu, turniej taki ma rozwijać wśród młodzieży zainteresowanie Przemysłem Mody – przemysłem, który ulega dziś istotnej transformacji, stanowiącej rezultat postępu w inżynierii materiałowej i technologii. Inne walory turnieju to rozwijanie w młodzieży umiejętności doskonalenia zawodowego, a w rezultacie – lepsze przygotowanie do kontynuacji kształcenia w zawodzie na studiach wyższych, czy też stworzenie płaszczyzny dla współzawodnictwa, kształtującego tzw. umiejętności ‘miękkie’, cenione dziś przez pracodawców niemal na równi z kwalifikacjami zawodowymi. 

Poszerzenie kalifikacji modowych

Prace nad strategią rozwoju regionu łódzkiego, związane również z sektorem odzieżowo-tekstylnym stanowią źródło wielu inicjatyw podejmowanych z myślą o identyfikacji i – docelowo – rozwiązaniu konkretnych problemów branży. Przykładem takiej inicjatywy jest projekt „Szyte na miarę kwalifikacje przyszłością sektora włókienniczo-odzieżowego w łódzkim” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i realizowanego przez Centrum Edukacji i Technologii „BROST” we współpracy ze Stowarzyszeniem Włókienników Polskich oraz Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych „An-stat”. Pierwszy etap projektu obejmuje szereg spotkań o charakterze konsultacyjnym, do udziału w których zaproszono branżowych ekspertów – przedstawicieli placówek naukowych i instytutów, właścicieli przedsiębiorstw sektora włókienniczo-odzieżowego, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych kształcących w zawodach zwiażanych z branżą oraz przedstawicieli organizacji branżowych, w tym również  PIOT Fundacji Przemysłu i Mody. Celem spotkań jest doprecyzowanie problemów związanych z barierami kwalifikacyjnymi i specyfiką potrzeb w zakresie nowych zawodów i kwalifikacji oraz transferu wiedzy pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami reprezentującymi szeroko pojęty Przemysł Mody.

Na temat projektu i spotkań eksperckich można również przeczytać w artykule „Kwalifikacje przyszłością włókiennictwa” (Przegląd Włókienniczy. Włókno, odzież, skóra. Nr 7-8/2011).

moda damska

Jakich specjalistów od mody potrzebują polscy producenci mody

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej zorganizowanej w dniu 28 IV 2011r. przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prezes Fundacji, Bogusław Słaby przedstawił opinię w dyskusji na temat zmian w systemie kształcenia kadr dla szeroko pojmowanego Przemysłu Mody, ze szczególnym zwróceniem uwagi na korelację między umiejętnościami nabywanymi w toku kształcenia a oczekiwanymi przez pracodawców, tworzenie nowych specjalności powiązanych z obszarem sprzedaży oraz interdyscyplinarność treści programowych. 

Podczas konferencji przedstawiiono m.in. wyniki badań przeprowadzonych przy współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, na podstawie których sporządzono listę proponowanych kierunków kształcenia dla łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. Wkazano zawody i specjalizacje, na które występuje największe zapotrzebowanie w regionie, które stanowią odpowiedź na istniejący tu potencjał gospodarczy i które wpisują się w gospodarczą strategię rozwoju regionu. Specjalizacje przyszłości, związane z szeroko pojętym Przemysłem Mody, to – zdaniem autorów opracowania – Projektant odzieży, Konstruktor odzieży, Fotografia w modzie i stylizacji, Materiałoznawstwo w przemyśle odzieżowym, Doradca handlowy w branży odzieżowej oraz Przedstawiciel handlowy wyrobów tekstylnych. W grupie tej wymieniono również dodatkowo dwie specjalizacje dla zawodu Tapicer: Tapicer meblowy oraz  Tapicer samochodowy. W przypadku wymienionych specjalności związanych z branżą odzieżowo-tekstylną podkreślono konieczność kształcenia interdyscylinarnego.

W opracowaniu wskazano również dziedziny aktywności zawodowej, dla których prognozuje się duże zapotrzebowanie na rynku pracy i dla których branża odzieżowa jest obszarem powiązanym. W zakresie działalności handlowej, w zawodzie Sprzedawca są to specjalizacje: Dekorator oraz „Mystery shopping” (tajemniczy klient). W ostatnim przypadku, autorzy opracowania przewidują, iż pracownikami pożądanymi w branży Sprzedaży będą specjaliści z zakresu kontroli jakości obsługi klienta, weryfikujący u sprzedawców znajomość zasad merchandisingu i psychologii zakupów. Jako rozwojową specjalizację powiązaną zarówno z branżą włókienniczą, jak i odzieżową wskazano Mechatronikę we włókiennictwie w zawodzie: Technik mechatronik.

Wydaje się również, że specjalności: Specjalista ds. marketingu internetowego oraz Reklama internetowa w zawodzie: Technik informatyk, jak rownież zawód: Technik logistyk stanowią obszary edukacji, w których można byłoby wypracować ścieżkę związaną z Przemysłem Mody (autorzy opracowania w tych przypadkach nie wskazali potencjalnego powiązania z tą branżą). Rosnąca popularność sprzedaży internetowej oraz e-learningu sprawia, że na rynku pracy obserwowane jest coraz większe zapotrzebowanie na techników informatyków posiadających coraz węższe specjalizacje.

Wprowadzenie zmian do systemu kształcenia, będących odpowiedzią na przedstawione powyżej prognozy, wydaje się realne przy wykorzystaniu istniejącego już w regionie potencjału dydaktycznego; wśród kierunków kształcenia w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 znajdują się: Technik technologii odzieży, Krawiec oraz Operator maszyn w przemyśle włókienniczym. Aż 5 łódzkich szkół kształci w zawodzie: Technik mechatronik, zaś jedną z trzech specjalności w tym przypadku jest: Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Podobne zaplecze istnieje dla branży sprzedaży i reklamy, w przypadku których odbywa się kształcenie w zawodach: Technik organizacji reklamy i Technik handlowiec na poziomie technikum oraz w zawodzie: Sprzedawca na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Dodatkowo, w 7 łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych kształceni są technicy informatycy.

Przedstawiona powyżej prognoza dotycząca perspektywicznych zawodów i specjalności związanych z branżą odzieżowo-tekstylną oparta została o wyniki projektów realizowanych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, w których dokonano identyfikacji potrzeb kadrowych pracodawców województwa łódzkiego, m.in. na drodze analizy internetowych i prasowych ofert pracy; prognoza zatrudnienia w regionie opracowana została na lata 2010-2014. Najciekawsze wnioski z badań, dotyczące szeroko pojętego Przemysłu Mody są następujące:

– Przemysł Mody to wg dokumentów strategicznych dla regionu jedna z branż przyszłości dla województwa;

– w deklaracjach przedsiębiorców dotyczących gotowości zatrudnienia nowych pracowników reprezentujących konkretne zawody i specjalności, zarówno w okresie do końca 2011r., jak i w okresie 2012-2014, występują szwaczki (obecnie często używa się określenia: konfekcjonerka odzieży); również analiza prasowych ofert pracy (XI 2009-IV 2010) pokazała, iż najczęściej poszukiwanymi kandydatami do pracy w dziale: produkcja są szwaczki i konstruktorzy odzieży (obok stolarzy i piekarzy);

– wśród deficytowych umiejętności  z zakresu obsługi maszyn i urządzeń pracodawcy wymieniali te dotyczące obsługi maszyn i urzadzeń stosowanych w produkcji odzieży: maszyny szwalnicze i hafciarskie, urządzenia prasowalnicze (obok kas fiskalnych, maszyn budowlanych, wózków widłowych, maszyn spawalniczych i tokarek oraz zbiorników z LPG); deficytowe kwalifikacje „twarde” związane z branżą to: dobra znajomość najnowszych maszyn szwalniczych,

– w badaniach ankietowych 12,8% respondentów wskazało branżę odzieżową jako tą, dla której istnieje potrzeba uruchomienia dodatkowej specjalizacji w szkołach zawodowych; wyższy udział (15,9% ogółu wskazań) zyskała jedynie branża handlowa;

 na podstawie: „Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej” – materiały konferencji z 28 kwietnia 2011r. opracowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

moda damska

Współczesna edukacja zawodowa w kontekście mody

Przedstawiciele PIOT Fundacji Przemysłu i Mody wzięli udział w konferencji na temat: Współczesna edukacja zawodowa a Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji zorganizowanej przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w dniu 11 IV 2011r.

Przedmiotem obrad były oczekiwane zmiany w systemie kształcenia zawodowego wynikające z potrzeb gospodarki i rynku pracy w regionie. Jak deklarowali przedstawiciele Departamentu Kultury i Edukacji UM, szkolnictwo zawodowe zgodne z oczekiwaniami pracodawców jest jednym priorytetów województwa łódzkiego. Ma to bezpośredni związek ze strategią pozyskiwania dla regionu nowych inwestorów – na dzień dzisiejszy jedną z barier w lokowaniu tu inwestycji jest brak odpowiedniego zaplecza w postaci wykwalifikowanych kadr, a – co gorsza – niskie rokowania na ich pozyskanie, pomimo wysokich alokacji w regionalnych projektach POKL. Według władz regionu, wysoki poziom szkolnictwa zawodowego może stać się z czasem jedną z przewag konkurencyjnych województwa łódzkiego.

Wprowadzane obecnie zmiany w podejściu do szkolnictwa, w tym zawodowego polegają na wdrażaniu koncepcji „uczenia się przez całe życie”. W nowym systemie nacisk położony jest na wymierne efekty kształcenia, zaś droga, którą się dochodzi do tych efektów posiada znaczenie drugorzędne. Na potrzeby oceny efektów kształcenia stworzono system Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiący polski odpowiednik systemu europejskiego. Ma on być narzędziem dla dostosowania kompetencji absolwentów do potrzeb społecznych i rynku pracy, W systemie tym każda zdobyta kwalifikacja ma być z założenia potwierdzeniem procesu nabywania wiedzy, nie zaś – ukończenia takiej czy innej placówki oświatowej.

moda edukacja

Kwalifikacje cenione przez firmy z sektora modowego

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi zmaga się w ostatnich latach branża odzieżowo-tekstylna, jest brak wykwalifikowanych kadr. Niewielkie zainteresowanie wśrod młodzieży podejmowaniem nauki w szkołach zawodowych oraz – często – programy kształcenia niedopasowane do potrzeb przemysłu sprawiają, iż przedsiębiorcy chcący zastąpić kadry odchodzące na emeryturę zmuszeni są zatrudniać pracowników o kwalifikacjach nie do końca spełniających oczekiwania kadry kierowniczej, szczególnie w czasach, gdy w szeroko pojętym Przemyśle Mody dokonuje się transformacja związana aplikacją nowych technologii. Jakich pracowników potrzebuje zatem dziś branża odzieżowo-tekstylna? Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie i podjąć działania w kierunku dostosowania profilu kształcenia w szkołach zawodowych związanych z branżą do rzeczywistego zapotrzebowania na rynku pracy, PIOT Fundacja Przemysłu i Mody we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan zainicjowała cykl badań ankietowych wśród przedsiębiorców… W obliczu prezentowanych na forach publicznych opinii o trudnosciach w pozyskaniu pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zaskakującym wydaje się relatywnie niskie zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w badaniu.

Poniżej prezentujemy rezultaty uzyskane w dotychczasowych badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorców w województwie łódzkim.

Komentarz autorski:

Serdeczne podziękowania osobom które przyczyniły się do zredagowania powyższego artykułu. W szczególności Annie Nykiel (z redakcji Głosu Pomorza), Fabianowi Wesołowskiemu z Bloga Modowo.pl oraz Karolinie Nowak ze sklepu Brytyjka.pl.

Redakcja PrzemysłMody

Wróć na Start: Przemysł Modowy, Modne Torby MęskiePrzeczytaj: Wszystkie WpisyKontakt: contact@przemyslmody.pl